ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Kenyax + Maasai Marax + vervet monkeyx 20